Autohuoltopalvelut

Huolto- ja korjauspalvelut Mikkelissä

Auto­huol­to Pön­ti­nen Oy tar­jo­aa hen­ki­lö­au­to­jen, paket­ti­au­to­jen ja kevyt­kuor­ma-auto­jen (max. 5,5t) huol­to ja kor­jaa­mo­pal­ve­lui­ta Mikkelissä.

Huollot merkistä riippumatta

Tar­joam­me ammat­ti­tai­dol­la auto­mer­kis­tä riip­pu­mat­ta kaik­kien auto­jen huol­to­työt, ren­gas­työt, ren­gas­ho­tel­li­pal­ve­lut ja lisä­va­rus­te­lut esi­mer­kik­si lisä­va­lo­jen asen­nuk­set sekä säh­kö­jär­jes­tel­mien kor­jauk­set. Pie­net kor­jaus­työt ja iso­mat­kin huol­lot hoi­tu­vat ajal­laan sovitusti.

Ruostesuojaus Mikkelissä

Saman katon alla toi­mi­va tytä­ryh­tiöm­me Mik­ke­lin Ruos­te-Esto Oy tar­jo­aa auto­jen suo­jaus- ja puh­dis­tus­pal­ve­lut. Hoi­dam­me vuo­si­kym­me­nien koke­muk­sel­la auto­jen alus­tat, maa­li­pin­nat ja sisus­tat. Toi­mim­me osa­na Fini­kor ‑ket­jua ja näin voit olla var­ma työn ja käy­tet­ty­jen ruos­tee­nes­toai­nei­den laa­dus­ta ja toimivuudesta.

Oikein toteut­tu ruos­te­suo­jaus antaa pit­kä­kes­toi­sen suo­jan autol­le­si ja näin paran­taa auton jäl­leen­myyn­tiar­voa ja samal­la myös väl­ty­tään isoil­ta ja kal­liil­ta kor­roo­sion aiheut­ta­mil­ta tuhoil­ta ja nii­den korjauksilta.

Ota yhteyt­tä ja pyy­dä tar­jous huol­toon ja ruos­te­suo­jauk­seen.

 

Autohuolto Pöntinen tarjoaa kattavat palvelut autosi parhaaksi:

Ota yhteyttä ja varaa aika huoltoon!