HUOLTOTILI

Voit mak­saa ostok­se­si käte­väs­ti las­kul­la tai Sinul­le sopi­vis­sa erissä

Maksa myöhemmin – omaan tahtiisi

Ostaes­sa­si Auto­fit Huol­to­ti­lil­lä valit­set mil­loin ja miten haluat mak­saa. Saat jopa 12 kuu­kaut­ta koro­ton­ta maksuaikaa.

Tilin hake­mi­nen on help­poa ja nope­aa. Voit teh­dä hake­muk­sen joko alla ole­vas­ta lin­kis­tä tai toi­mi­pai­kas­sa pai­kan pääl­lä. Saat las­kun vas­ta ostoa seu­raa­va­na kuu­kau­te­na ja voit sil­loin vali­ta mak­sat­ko koko sum­man ker­ral­la vai jous­ta­vas­ti eris­sä. Luo­to­nan­ta­ja on Resurs Bank AB Suo­men sivuliike.

  • Et mak­sa ostok­sen teon yhtey­des­sä mitään
  • 30–60 päi­vää ensim­mäi­seen eräpäivään
  • Voit jakaa mak­sun osiin ja vali­ta sinul­le sopi­van maksuvaihtoehdon
  • Tili on jat­ku­va luot­to, jota voit käyt­tää myös tule­viin ostoksiisi

 

Saat luot­to­pää­tök­sen heti ja saat luo­ton käyt­töö­si, kun olet alle­kir­joit­ta­nut luot­to­so­pi­muk­sen säh­köi­ses­ti. Tämän jäl­keen voit käyt­tää tiliä mak­su­ta­pa­na toi­mi­pis­tees­sä näyt­tä­mäl­lä vain voi­mas­sa ole­van hen­ki­lö­to­dis­tuk­sen kassalla.

Entäpä kustannukset?

MAKSUVAIHTOEHTO VUOSIKORKO LUOTTOKULU/KK
30–60 pv 0% 0€
12 kk 0% 5,60 €
24 kk 12,90 % 5,60 €
48 kk 15 % + Viitekorko 5,60 €

Vii­te­ko­rol­la tar­koi­te­taan kor­ko­lain 12 §:n mukais­ta vii­te­kor­koa, jon­ka Suo­men pank­ki jul­kis­taa puo­li­vuo­sit­tain ja jon­ka muut­tues­sa myös asiak­kaan koko­nais­kor­ko muut­tuu vas­taa­vas­ti. Koko­nais­kor­ko voi kui­ten­kin olla enin­tään 20 %. Kul­loin­kin voi­mas­sa ole­va koko­nais­kor­ko ilme­nee las­kuil­ta ja sitä peri­tään vain luo­ton mak­sa­mat­to­mal­le määrälle.

Esi­merk­kios­tos: 1 500 €, 12 kk mak­su­vaih­toeh­dol­la. Vuo­si­kor­ko: 0 %. Luottokulu/kk: 5,60 €. Todel­li­nen vuo­si­kor­ko: 4,01 %. Luo­ton kus­tan­nuk­set: 61,60 €. Mak­set­ta­va yhteen­sä: 1 561,60 €. Osamaksuerä/kk: 130,60 €, 12 erää. Auto­fit Huol­to­ti­li on jat­ku­va luot­to, jon­ka mini­mi­luot­to­ra­ja on 2 000 €. Luo­ton muus­ta käy­tös­tä voi seu­ra­ta kor­keam­pi tai alem­pi todel­li­nen vuo­si­kor­ko. Luo­to­nan­ta­ja: Resurs Bank AB Suo­men sivuliike.

Onko sinulla jo tili?

Tar­vit­taes­sa voit myös itse korot­taa jo aiem­min avat­tua tiliä­si hake­mus­lin­kin kaut­ta.

Voit tar­kis­taa tili­si sal­don kir­jau­tu­mal­la Resur­sin omil­le sivuil­le.

Jäikö jokin mietityttämään?

Ota yhteyt­tä Resur­sin asia­kas­pal­ve­luun arki­sin, puh. 09 622 4308.

Ota yhteyttä ja varaa aika huoltoon!