Autohuolto Pöntinen Oy “Huoltopiikki”-osamaksurahoitus

RESURS BANK RAHOITUS

JOUSTAVAMPI TAPA MAKSAA OSTOKSESI

Voit mak­saa osto­si käte­väs­ti osis­sa ja vali­ta itse kuu­kausie­rän suu­ruu­den. Luo­ton voit hakea hel­pos­ti koto­na etu­kä­teen alla ole­val­la hake­muk­sel­la tai teh­dä hake­muk­sen pai­kan pääl­lä toi­mi­pis­teis­säm­me. Luo­to­nan­ta­ja on Resurs Bank AB (publ).

RAHOITUKSEN EDUT

  • Et mak­sa ostok­sen teon yhtey­des­sä mitään. Las­ku ostok­ses­ta­si toi­mi­te­taan kotii­si osto­kuu­kaut­ta seu­raa­va­na kuu­kau­te­na, jol­loin valit­set sinul­le par­hai­ten sopi­van mak­su­vaih­toeh­don.
  • Saat aina 30–60 päi­vää kulu­ton­ta ja koro­ton­ta mak­suai­kaa.
  • Voit halu­tes­sa­si jakaa osto­sum­man pidem­mäl­le mak­sua­jal­le ja vali­ta useis­ta eri mak­su­vaih­toeh­dois­ta – lue lisää ala­reu­nan lin­keis­tä.

HAE JO TÄNÄÄN

Täytä hakulomake tarkasti ja huomio seuraavat asiat:

  • Tar­kis­ta, että hen­ki­lö­tun­nuk­se­si on oikein
  • Tar­kis­ta, että yhteys­tie­to­si (mm. puhe­lin­nu­me­ro ja säh­kö­pos­tio­soi­te) ovat oikein
  • Huo­mioi tulois­sa brut­to- ja net­to­tu­lo­jen ero (brut­to = ennen vero­ja, net­to = vero­jen jäl­keen)
  • Jos olet elä­ke­läi­nen, valit­se vaki­tui­nen työ­suh­de, täy­tä mil­loin jäit eläk­keel­le ja täy­tä työ­nan­ta­jak­si ”Elä­ke­läi­nen”

SAAT LUOTTOPÄÄTÖKSEN SÄHKÖPOSTIISI 24 TUNNIN KULUESSA

Myön­tei­sen luot­to­pää­tök­sen saa­tua­si voit tul­la teke­mään ostos­ta. Ota hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tuk­se­si mukaan. Tulos­tam­me pai­kan pääl­lä lopul­li­sen luot­to­so­pi­muk­sen sekä var­men­nam­me ostok­sen.

TUTUSTU ERI MAKSUVAIHTOEHTOIHIN JA TILIEHTOIHIN ENNEN LUOTON HAKEMISTA

Rahoi­tuse­si­te
Rahoi­tus­tau­luk­ko
Ylei­set tilieh­dot
Eri­tyi­set tilieh­dot

TÄYTÄ LUOTTOHAKEMUS!

Jos sinul­la on kysyt­tä­vää hake­muk­ses­ta, rahoi­tus­vaih­toeh­dois­ta tai tilieh­dois­ta, olet ter­ve­tul­lut otta­maan yhteyt­tä Resurs Ban­kin asia­kas­pal­ve­luun, puh. 09 622 4308 (ma-pe klo 8–17).

Jos rahoi­tuse­si­te tai tilieh­dot eivät aukea selai­mes­sa­si, saa­tat tar­vi­ta Ado­be Rea­de­rin. Voit tar­vit­taes­sa asen­taa sen täs­tä.

Yhteystiedot

Pank­ko­tie 4
50120 MIKKELI

Avoin­na ma-pe 7:30 — 16:30
Muul­loin sopi­muk­sen mukaan.

Ota yhteyttä

Puh. 050 305 5228
hannu.pontinen@autohuoltopontinen.fi

Auto­huol­to Pön­ti­nen Oy
Y‑tunnus: 2637410–7

Ota yhteyttä ja varaa aika huoltoon!